Uz pomoć ClueBox edukativnog seta, djeca razvijaju maštu i kognitivne sposobnosti, bogate svoj rječnik i razvijaju sposobnost samostalnog pristupa problemskim zadacima. Kroz escape room igre omogućen im je istraživački rad, upoznaju mentalne procese kroz rješavanje problemskih zadataka i vježbanje pažnje te razvijaju pozitivne atribute ličnosti u svom osobnom i socijalnom razvoju.

Svrha rješavanja problemskih zadataka je razvoj vještina, kompetencija i sposobnosti djece i mladih potrebnih za zadovoljavanje vlastitih samoaktualizacijskih potreba, procjena vlastitih sposobnosti i suradnja s drugim učenicima u homogenoj grupi.

 

ZAŠTO SU ESCAPE ROOM IGRE ZA UČENIKE?
• escape room igre pomažu igračima u razvijanju njihovih vještina
• svaka igra potiče međusobnu komunikaciju i timski rad (da bi mogli dešifrirati kodove ili riješiti zagonetke moraju komunicirati međusobno i pomagati jedan drugome kako bi uspješno otkrili misterij u određenom vremenskom roku)
• escape room igre podižu moral i motivaciju, potiču kreativnost
• grade novi proces razmišljanja i potiču razmišljanje izvan granica norme

ClueBox potiče razvijanje kreativnosti, divergentnog mišljenja, te usvajanja i primjenu znanja u korisnu svrhu. Prednost escape room igara je i u tome što, s jedne strane, učenicima nudi razvijanje njihovih kompetencija na suvremeniji način za razliku od tradicionalne nastave a s druge podrazumijeva aktivno uključivanje učenika čime oni postaju subjekti, a ne objekti u procesu učenja.

Uključivanjem učenika u escape room aktivnosti podižemo njihovu motiviranost i interes, te podržavamo njihovu ambiciju da dosegnu viši stupanj generičkih kompetencija poput rješavanja problema, preuzimanja inicijative i suradničkog rada potrebnih za uspjeh u školi, daljnje obrazovanje i tržište rada.